تقویت موبایل دو باند High Quality R7109

تقویت موبایل دو باند High Quality R7109

تقویت موبایل دو باند High Quality R7109

 

 

دستگاه دو باند High Quality WCDMAبسیار قوی برای متراژ بالا و محیط باز استفاده می شود و گین این دستگاه بین ۶۵ تا ۷۰ دی بی می باشد

دستگاه دو باند بسیار قوی برای محیط باز و متراژ بالا

Frequency Range : 890 – 960 / 1710 – 1880 MHz
Power Supply : AC220/DC12V
I/O Impedance : 50 Ohm/N Connector
Gain : 65dB – 70dB
Export Power (Po) : >30dBm
Coverage Area : متراژهای بسیار بالا