تقویت کننده آنتن موبایل دو باند مشکی R7112

 

باند مشکی R7112

باند مشکی R7112

قدرت پوشش دهی این دستگاه تا ۱۲۰۰ متر مربع می باشد

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دو باند گلد GSM DCS

 

Frequency Range : 890 – 960 / 1710 – 1880 MHz
Power Supply : AC220/DC5V
I/O Impedance : 50 Ohm/N Connector
Gain : 65dB – 70dB
Export Power (Po) : >23dBm
Coverage Area : 1200 M(2)