دستگاه تک باند High Quality GSM R7108

دستگاه تک باند High Quality GSM R7108

دستگاه تک باند High Quality GSM R7108

دستگاه تک باند High Quality GSM بسیار قوی برای متراژ بالا و محیط باز استفاده می شود و گین این دستگاه بین ۷۵ تا ۸۵ دی بی می باشد

دستگاه تک باند بسیار قوی برای متراژ بالا و محیط باز

Frequency Range : 890 – 960 MHz
Power Supply : AC220/DC12V
I/O Impedance : 50 Ohm/N Connector
Gain : 75dB – 80dB
Export Power (Po) : >30dBm
Coverage Area : متراژ بالا